XT3 Magazín

Semestrálna práca a jej teoretická časť

Semestrálna práca s dobrými myšlienkami

Semestrálne práce si často študenti zamieňajú za seminárne práce. Rozdiel medzi týmito druhmi školských prác však nie je veľký. Najčastejšie sa jedná o väčší rozsah pri semestrálnych prácach, a tiež sa im prikladá väčšia dôležitosť na celkovej známke. Semestrálne práce bývajú väčšieho rozsahu a píšu sa vždy iba jedna na jeden predmet, pričom ich odovzdávanie býva na konci semestra. Už len samotná časová dĺžka a fakt, že sa píše semestrálka iba jedna za semester poukazujú na jej dôležitosť. Nie každý študent sa na vysokej škole môže stretnúť s pojmom semestrálna práca. Je to najmä z dôvodu, že ich učitelia používajú menej, nakoľko im je lepšie rozdeliť medzi študentov semestrálne práce, ktoré môžu vyhodnocovať každý týždeň.

Písanie semestrálnych prác

Semestrálna práca si vyžaduje čas
Literatúra na semestrálnu prácu

Písanie semestrálnych prác je pomerne jednoduché. V porovnaní so seminárnymi prácami im stačí venovať možno dvakrát viac času. Ak povieme, že seminárna práca má zväčša maximálny rozsah 10 normostrán, tak semestrálna práca ich môže mať 20. Pri 30 normostranách už hovoríme o rozsahu pre bakalárske práce. Priemerný rozsah pre semestrálnu prácu sa pohybuje v rozpätí 10-15 normostrán, čo však závisí od školy a konkrétneho školiteľa. Každé písanie semestrálnej práce si vyžaduje dostatočné množstvo odbornej literatúry. V polovici prípadov je semestrálna práca čisto teoretická a v polovici prípadov sa jedná o teóriu plus praktickú časť. V praktickej časti vykonáva študent vlastný výskum, ktorý má byť prínosný pre danú tému, ktorá mu bola v rámci semestrálnej práce pridelená.

Semestrálne práce úvod a záver

Semestrálne práce sa skladajú z úvodu, jadra a záveru. V úvode semestrálnej práce je potrebné, aby študent objasnil tému, ktorú bude rozoberať v rámci svojej práce. Práve v úvode by mal rozpísať, čomu sa venujú jednotlivé časti práce a či sa jedná o teoretickú alebo praktickú kapitolu. Dôležité je, aby študent nepoužíval žiadne zdroje a všetko v úvode písal zo svojej hlavy. V tejto časti sa totiž neuvádzajú žiadne bibliografické odkazy. Najjednoduchším spôsobom, ako napísať úvod, je dať asi 10 riadkov téme, 2 riadky opísať cieľ semestrálnej práce a na 10 riadkov uviesť, čomu sa venujú jednotlivé kapitoly. V jadre semestrálnej práce študenti píšu hlavné informácie o danej problematike. Problematickejšie je skôr spracovať záver, na ktorý študenti časti hľadajú návod. Záver semestrálnej práce predstavuje jednoduché zhrnutie poznatkov, ktoré boli v práci uvedené. Najlepšie je použiť informácie, ktoré sme v práci použili a jednoducho iba preštylizovať tieto vety. Môžeme uviesť či sa nám podarilo splniť cieľ semestrálnej práce.